Ordonanța nr. 2/2017 pentru modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

 

 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

 

 

Art. I Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

1. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. b), în ceea ce privește îndeplinirea funcției de polițist, și a condițiilor prevăzute la lit. d) și f), inclusiv de către persoanele prevăzute la art. 2 alin. (3) și (4), se verifică de către inspectoratele de poliție județene sau, după caz, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, pe baza datelor și informațiilor cuprinse în evidențele specifice."

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. -(1) Pentru susținerea examenului de atestare a calității de detectiv particular, cei interesați trebuie să depună la inspectoratele de poliție județene sau, după caz, la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București următoarele acte:

     a) cerere;

     b) curriculum vitae;

     c) actul de studii, în original și în copie, sau, după caz, adeverință din care să reiasă îndeplinirea unei funcții de polițist ori lucrător în cadrul unor instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau securității naționale;

     d) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în original și în copie;

     e) certificate medicale și de atestare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv un laborator autorizat;

     f) declarație din care să rezulte că îndeplinește condiția prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. e);

     g) dovada achitării tarifului pentru susținerea examenului de atestare a cunoștințelor, stabilit în conformitate cu dispozițiile legale.(2) Copiile documentelor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se certifică pentru conformitate cu originalul prin semnarea de către reprezentantul unității de poliție. Originalul documentelor prezentate se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea."

 

Art. II. -În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Guvernul va modifica și/sau completa în mod corespunzător Normele de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2004.

 

 

București, 13 iulie 2017

 

 
ISG Detectivi - Bucuresti, Calea 13 Septembrie, nr. 90
e-mail             - suport@isgdetectivi.ro
tel                   - +40735-485.001