Ministerul Administrației și Internelor  

 

Ordinul nr. 492/2005 privind modul de eliberare, forma și conținutul legitimației de detectiv particular

 

Având în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare, ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:

 

 

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

 

Art. 1 -Prezentul ordin stabilește procedura prin care se eliberează legitimația de detectiv particular, forma și conținutul acesteia.

 

 

CAPITOLUL II

Modul de eliberare a legitimației de detectiv particular

 

Art. 2 -(1) După promovarea examenului de atestare pentru exercitarea profesiei de detectiv particular și încadrarea persoanei în cauză, societatea specializată sau cabinetul individual procedează la eliberarea legitimației de serviciu.

(2) Eliberarea legitimației prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea strictă a prevederilor prezentului ordin.

(3) Legitimația care nu respectă cerințele prevăzute în prezentul ordin nu poate face dovada calității de detectiv particular pentru titularul acesteia.

 

Art. 3 -(1) Pentru eliberarea legitimației, persoana trebuie să prezinte două fotografii color mărimea 40 mm x 30 mm. Una dintre fotografii se atașează pe legitimație, iar pe unul dintre colțuri se aplică ștampila societății specializate ori a cabinetului individual.

(2) Societatea specializată/cabinetul individual are obligația să țină evidența legitimațiilor eliberate într-un registru cu regim special, numerotat și înregistrat la unitatea de poliție competentă, având filele completate cu următoarea rubricație: "Nr. crt.", "Numele și prenumele detectivului particular", "Domiciliul detectivului", "Seria și nr. legitimației", "Data eliberării", "Semnătura de primire" și "Mențiuni".

(3) Seria și numărul legitimației de detectiv sunt identice cu cele ale atestatului.

(4) Cealaltă fotografie se aplică pe o fișă nominală, format A4, care se transmite cu adresă de înaintare, în termen de 10 zile de la data eliberării legitimației, la inspectoratul județean de poliție, respectiv la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Serviciul management resurse umane.

(5) Fișa nominală prevăzută la alin. (4) cuprinde următoarele rubrici: "Nr. crt.", "Numele și prenumele detectivului particular", "Domiciliul detectivului", "Seria și nr. legitimației", "Data eliberării", "Semnătura de primire", "Unitatea de poliție care a eliberat atestatul", "Seria și nr. documentului de identitate al titularului legitimației" și "Mențiuni".

 

Art. 4 -(1) Societatea specializată/cabinetul individual are obligația să comunice serviciului de investigații criminale al inspectoratului de poliție județean competent, respectiv al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, despre încetarea raporturilor de serviciu dintre aceasta/acesta și detectivul particular angajat, în termen de 48 de ore de la apariția acestei situații și totodată să dispună retragerea legitimației, procedând la distrugerea acesteia, pe bază de proces-verbal, făcând mențiuni în acest sens în registrul de evidență.

(2) În cazul în care detectivul particular refuză predarea legitimației, societatea specializată/cabinetul individual are obligația să procedeze la anularea acesteia, asigurând totodată publicarea într-un cotidian de circulație națională.

 

 

CAPITOLUL III

Forma legitimației de detectiv particular, elementele departicularizare și conținutul acestui document

 

Art. 5 -(1) Legitimația de serviciu este documentul prin care detectivul particular își dovedește calitatea în baza căreia acționează.

(2) Legitimația de serviciu cuprinde următoarele date:

          a) denumirea țării;

          b) denumirea documentului;

          c) seria și numărul acesteia;

          d) numele și prenumele detectivului;

          e) codul numeric personal;

          f) emitentul;

          g) vizele anuale;

          h) mențiuni.

(3) Legitimația are în cuprins două file, de culoare alb-gri, cu dimensiunile de 100 mm x 70 mm, și se tipărește conform anexei nr. 1.

(4) Fotografia color se poziționează pe prima pagină, sub drapelul tricolor și titlul "LEGITIMAȚIE DETECTIV PARTICULAR", în chenarul stabilit, pe care se aplică ștampila societății specializate/cabinetului individual, iar în partea dreaptă a acesteia se regăsește spațiul rezervat seriei și numărului legitimației, precum și datele de stare civilă ale posesorului, cu următoarele mențiuni: "Numele", "Prenumele", "CNP", "Emitent" și semnătura titularului.

(5) Drapelul este realizat în culorile naționale, cu formă liniară și dimensiunile de 60 mm x 5 mm, având inscripționat pe fond galben, cu majuscule, cuvântul "ROMÂNIA".

(6) Pagina a 2-a a legitimației este împărțită în 6 pătrate egale, cu latura de 3 cm, în care se aplică viza anuală a societății specializate/cabinetului individual, conform anexei nr. 2.

(7) Pagina a 3-a este rezervată eventualelor mențiuni. 

(8) Pe pagina a 4-a a legitimației se înscriu, cu majuscule, mențiunile: "ROMÂNIA" și "DETECTIV PARTICULAR", care încadrează stema specifică acestei activități, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.

 

 

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

 

Art. 6 -(1) În caz de furt, pierdere, distrugere sau deteriorare a legitimației de detectiv particular, posesorul este obligat să sesizeze, de îndată, atât unitatea de poliție pe raza căreia s-a înregistrat evenimentul, cât și societatea specializată/cabinetul individual unde este angajat.

(2) După înregistrarea evenimentului, unitatea de poliție sesizată comunică despre producerea acestuia Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de investigații criminale, pentru a opera mențiunile corespunzătoare în fișa nominală prevăzută la art. 3 alin. (4).

(3) În caz de furt sau pierdere a legitimației de detectiv particular, societatea specializată/cabinetul individual ia măsuri de publicare într-un cotidian de circulație națională, de înlocuire a documentului și operează mențiunile ce se impun în Registrul de evidență.

(4) Dacă detectivul particular sesizează distrugerea sau deteriorarea legitimației de serviciu, societatea specializată/cabinetul individual ia măsuri de eliberare a unui nou document și operează în registrul de evidență mențiunile necesare.

(5) În toate situațiile când societatea specializată/cabinetul individual eliberează o nouă legitimație de detectiv particular, aceasta/acesta este obligată/obligat să comunice în scris situația la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de investigații criminale, specificând motivele.

 

Art. 7 -Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Art. 8 -Prevederile prezentului ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 

București, 3 februarie 2005.

Nr. 492.

 

Anexa nr. 1

ROMÂNIA - FONT: Berlin Sans FB Demi - 29

DETECTIV PARTICULAR - FONT: Berlin Sans FB Demi - 24

ROMÂNIA - FONT: Berlin Sans FB Demi - 14

LEGITIMAŢIE - FONT: Berlin Sans FB Demi - 24

DETECTIV PARTICULAR - FONT: Berlin Sans FB Demi - 18

Seria .... Nr. .... - FONT: Arial - 10

NUME, PRENUME, CNP, EMITENT - FONT: Arial - 10

First name, Last name - FONT: Arial - 7

Semnătura - FONT: Arial - 7 

 

 

CULORI LEGITIMAŢIE DETECTIV PARTICULAR

Yellow RGB: R255-G255-B0

Blue RGB: R0-G0-B255

Red RGB: R255-G0-B0

TEXTURA FUNDAL

FILL COLOR: ARCHIMEDES

Frecuency: 8

Line widh: 7

Foreground grey: 0

Background grey: 15

OUTLINE COLOR: Black

 

Anexa nr. 2

MENȚIUNI - FONT: Arial - 14Tabel: dimensiuni 95/55 mm2005-2010 - FONT: Arial - 16Tabel : dimensiuni 94/60 mm

 

 

legitimatie detectiv particular
 
ISG Detectivi - Bucuresti, Calea 13 Septembrie, nr. 90
e-mail             - suport@isgdetectivi.ro
tel                   - +40735-485.001