Reublicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 din 18 martie 2014
Capitolul I - Dispozitii generale
Art. 1 Prin securitatea nationala a Romaniei se intelege starea de legalitate, de echilibru si de stabilitate sociala, economica si politica necesara existentei si dezvoltarii statului national roman ca stat suveran, unitar, independent si indivizibil, mentinerii ordinii de drept, precum si a climatului de exercitare neingradita a drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale ale cetatenilor, potrivit principiilor si normelor democratice statornicite prin Constitutie.
Art. 2 (1) Securitatea nationala se realizeaza prin cunoasterea, prevenirea si inlaturarea amenintarilor interne sau externe ce pot aduce atingere valorilor prevazute in art. 1.
(2) Cetatenii romani, ca expresie a fidelitatii lor fata de tara, au indatorirea morala de a contribui la realizarea securitatii nationale.
Art. 3 Constituie amenintari la adresa securitatii nationale a Romaniei urmatoarele:
a) planurile si actiunile care vizeaza suprimarea sau stirbirea suveranitatii, unitatii, independentei sau indivizibilitatii statului roman;
b) actiunile care au ca scop, direct sau indirect, provocarea de razboi contra tarii sau de razboi civil, inlesnirea ocupatiei militare straine, aservirea fata de o putere straina ori ajutarea unei puteri sau organizatii straine de a savarsi oricare din aceste fapte;
c) tradarea prin ajutarea inamicului;
d) actiunile armate sau orice alte actiuni violente care urmaresc slabirea puterii de stat;
e) spionajul, transmiterea secretelor de stat unei puteri sau organizatii straine ori agentilor acestora, procurarea ori detinerea ilegala de documente sau date secrete de stat, in vederea transmiterii lor unei puteri sau organizatii straine ori agentilor acestora sau in orice alt scop neautorizat de lege, precum si divulgarea secretelor de stat sau neglijenta in pastrarea acestora;
f) subminarea, sabotajul sau orice alte actiuni care au ca scop inlaturarea prin forta a institutiilor democratice ale statului ori care aduc atingere grava drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor romani sau pot aduce atingere capacitatii de aparare ori altor asemenea interese ale tarii, precum si actele de distrugere, degradare ori aducere in stare de neintrebuintare a structurilor necesare bunei desfasurari a vietii social-economice sau apararii nationale;
g) actiunile prin care se atenteaza la viata, integritatea fizica sau sanatatea persoanelor care indeplinesc functii importante in stat ori a reprezentantilor altor state sau ai organizatiilor internationale, a caror protectie trebuie sa fie asigurata pe timpul sederii in Romania, potrivit legii, tratatelor si conventiilor incheiate, precum si practicii internationale;
h) initierea, organizarea, savarsirea sau sprijinirea in orice mod a actiunilor totalitariste sau extremiste de sorginte comunista, fascista, legionara sau de orice alta natura, rasiste, antisemite, revizioniste, separatiste care pot pune in pericol sub orice forma unitatea si integritatea teritoriala a Romaniei, precum si incitarea la fapte ce pot periclita ordinea statului de drept;
i) actele teroriste, precum si initierea sau sprijinirea in orice mod a oricaror activitati al caror scop il constituie savarsirea de asemenea fapte;
j) atentatele contra unei colectivitati, savarsite prin orice mijloace;
k) sustragerea de armament, munitie, materii explozive sau radioactive, toxice sau biologice din unitatile autorizate sa le detina, contrabanda cu acestea, producerea, detinerea, instrainarea, transportul sau folosirea lor in alte conditii decat cele prevazute de lege, precum si portul de armament sau munitie, fara drept, daca prin acestea se pune in pericol securitatea nationala;
l) initierea sau constituirea de organizatii sau grupari ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a acestora, in scopul desfasurarii vreuneia din activitatile enumerate la lit. a)-k), precum si desfasurarea in secret de asemenea activitati de catre organizatii sau grupari constituite potrivit legii.
Art. 4 (1) Prevederile art. 3 nu pot fi interpretate sau folosite in scopul restrangerii sau interzicerii dreptului de aparare a unei cauze legitime, de manifestare a unui protest sau dezacord ideologic, politic, religios ori de alta natura, garantate prin Constitutie sau legi.
(2) Nicio persoana nu poate fi urmarita pentru exprimarea libera a opiniilor sale politice si nu poate face obiectul unei imixtiuni in viata sa particulara, in familia sa, in domiciliul sau proprietatile sale ori in corespondenta sau comunicatii, nici al unor atingeri ale onoarei sau reputatiei sale, daca nu savarseste vreuna din faptele ce constituie, potrivit prezentei legi, o amenintare la adresa securitatii nationale.
Art. 5 Securitatea nationala se realizeaza in conformitate cu legile in vigoare si cu obligatiile asumate de Romania prin conventiile si tratatele internationale referitoare la drepturile omului la care este parte.
Art. 6 (1) Organele de stat cu atributii in domeniul securitatii nationale sunt: Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, precum si Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Justitiei, prin structuri interne specializate.
(2) Activitatea pentru realizarea securitatii nationale este organizata si coordonata de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.
Art. 7 Consiliul Suprem de Aparare a Tarii are, in domeniul securitatii nationale, urmatoarele atributii:
a) analizeaza datele si informatiile obtinute si evalueaza starea securitatii nationale;
b) stabileste principalele directii de activitate si aproba masurile generale obligatorii pentru inlaturarea amenintarilor prevazute in art. 3;
c) stabileste modalitatile de valorificare a informatiilor referitoare la securitatea nationala;
d) analizeaza rapoarte si informari referitoare la modul de aplicare a legii privind securitatea nationala;
e) aproba structurile organizatorice, efectivele si regulamentele de functionare ale Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Protectie si Paza;
f) aproba cheltuielile operative destinate realizarii securitatii natioanle.
Capitolul II - Activitatea de informatii
Art. 8 (1) Activitatea de informatii pentru realizarea securitatii nationale se executa de Serviciul Roman de Informatii, organul de stat specializat in materia informatiilor din interiorul tarii, Serviciul de Informatii Externe, organul de stat specializat in obtinerea din strainatate a datelor referitoare la securitatea nationala, si Serviciul de Protectie si Paza, organul de stat specializat in asigurarea protectiei demnitarilor romani si a demnitarilor straini pe timpul prezentei lor in Romania, precum si in asigurarea pazei sediilor de lucru si resedintelor acestora.
(2) Organele de stat prevazute in alin. (1) se organizeaza si functioneaza potrivit legii si se finanteaza de la bugetul administratiei centrale de stat.
(3) Activitatea organelor de stat prevazute la alin. (1) este controlata de catre Parlament.
Art. 9 (1) Minsiterul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Justitiei isi organizeaza structuri de informatii cu atributii specifice domeniilor lor de activitate.
(2) Activitatea de informatii a acestor organe se desfasoara in conformitate cu prevederile prezentei legi si este controlata de Parlament.
Art. 10 (1) Activitatea de informatii pentru realizarea securitatii nationale are caracter secret de stat.
(2) Informatiile din acest domeniu nu pot fi comunicate decat in conditiile prezentei legi.
Art. 11 (1) Informatii din domeniul securitatii nationale pot fi comunicate:
a) presedintelui Senatului, presedintelui Camerei Deputatilor, precum si comisiilor permanente pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala ale celor doua camere ale Parlamentului;
b) ministrilor si sefilor departamentelor din ministere, cand informatiile privesc probleme ce au legatura cu domeniile de activitate pe care le coordoneaza sau de care raspund;
c) prefectilor, primarului general al Capitalei, precum si conducatorilor consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru probleme ce vizeaza competenta organelor respective;
d) organelor de urmarire penala, cand informatiile privesc savarsirea unei infractiuni.
(2) Comunicarea informatiilor se aproba de catre conducatorii organelor cu atributii in domeniul securitatii nationale.
(3) Prevederile art. 10 privitoare la apararea secretului de stat se aplica in mod corespunzator tuturor persoanelor prevazute la alin. (1) lit. a)-d).
Art. 12 (1) Nicio persoana nu are dreptul sa faca cunoscute activitati secrete privind securitatea nationala, prevalandu-se de accesul neingradit la informatii, de dreptul la difuzarea acestora si de libertatea de exprimare a opiniilor.
(2) Divulgarea, prin orice mijloace, de date si informatii secrete care pot aduce prejudicii intereselor securitatii nationale, indiferent de modul in care au fost obtinute, este interzisa si atrage, potrivit legii, raspunderea celor vinovati.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu aduc atingere libertatii de opinie si exprimare, dreptului persoanei de a nu fi tulburata in vreun fel pentru opiniile sale, ca si in acela de a cauta, de a primi si de a raspandi informatii si idei, prin orice mijloace de exprimare, daca aceste drepturi se exercita in conformitate cu legile Romaniei.
Art. 13 In situatiile prevazute la art. 3 organele cu atributii in domeniul securitatii nationale pot, in conditiile legii privind organizarea si functionarea acestora:
a) sa solicite si sa obtina obiecte, inscrisuri sau relatii oficiale de la autoritati sau institutii publice, respectiv sa solicite de la persoane juridice de drept privat ori de la persoane fizice;
b) sa consulte specialisti ori experti;
c) sa primeasca sesizari sau note de relatii;
d) sa fixeze unele momente operative prin fotografiere, filmare sau prin alte mijloace tehnice ori sa efectueze constatari personale cu privire la activitati publice desfasurate in locuri publice, daca aceasta activitate este efectuata ocazional;
e) sa solicite obtinerea datelor generate sau prelucrate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice ori furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, altele decat continutul acestora, si retinute de catre acestia potrivit legii;
f) sa efectueze activitati specifice culegerii de informatii care presupun restrangerea exercitiului unor drepturi sau libertati fundamentale ale omului desfasurate cu respectarea prevederilor legale.
Art. 14 (1) Activitatile specifice culegerii de informatii care presupun restrangerea exercitiului unor drepturi sau libertati fundamentale ale omului se efectueaza numai in situatiile in care:
a) nu exista alte posibilitati ori sunt posibilitati limitate pentru cunoasterea, prevenirea sau contracararea riscurilor ori amenintarilor la adresa securitatii nationale;
b) acestea sunt necesare si proportionale, date fiind circumstantele situatiei concrete;
c) a fost obtinuta autorizatia prevazuta de lege.
(2) Activitatile specifice prevazute la alin. (1) pot consta in:
a) interceptarea si inregistrarea comunicatiilor electronice, efectuate sub orice forma;
b) cautarea unor informatii, documente sau inscrisuri pentru a caror obtinere este necesar accesul intr-un loc, la un obiect ori deschiderea unui obiect;
c) ridicarea si repunerea la loc a unui obiect sau document, examinarea lui, extragerea informatiilor pe care acesta le contine, precum si inregistrarea, copierea sau obtinerea de extrase prin orice procedee;
d) instalarea de obiecte, intretinerea si ridicarea acestora din locurile in care au fost depuse, supravegherea prin fotografiere, filmare sau prin alte mijloace tehnice ori constatari personale, efectuate sistematic in locuri publice sau efectuate in orice mod in locuri private;
e) localizarea, urmarirea si obtinerea de informatii prin GPS sau prin alte mijloace tehnice de supraveghere;
f) interceptarea trimiterilor postale, ridicarea si repunerea la loc a acestora, examinarea lor, extragerea informatiilor pe care acestea le contin, precum si inregistrarea, copierea sau obtinerea de extrase prin orice procedee;
g) obtinerea de informatii privind tranzactiile financiare sau datele financiare ale unei persoane, in conditiile legii.
Art. 15 (1) Propunerea de autorizare a unor activitati specifice din cele prevazute la art. 14 alin. (2) se formuleaza in scris si trebuie sa cuprinda:
a) numele si functia persoanei care formuleaza propunerea;
b) data si locul emiterii propunerii;
c) date sau informatii din care sa rezulte existenta unei amenintari la adresa securitatii nationale, prin prezentarea faptelor si circumstantelor pe care se intemeiaza propunerea;
d) motivatia pentru care se impun activitati specifice;
e) categoriile de activitati pentru care se propune solicitarea autorizarii;
f) daca este necesara incuviintarea patrunderii in spatii private pentru desfasurarea de activitati specifice;
g) perioada pentru care se propune solicitarea autorizarii;
h) identitatea persoanei supusa masurii, daca aceasta este cunoscuta;
i) locul unde urmeaza a fi executate activitatile propuse, daca acesta este cunoscut.
(2) Propunerea se inainteaza procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si este examinata sub aspectul legalitatii si temeiniciei, in termen de 24 de ore de la inregistrare ori de indata in cazurile urgente, de procurori anume desemnati de acesta.
(3) Daca apreciaza ca propunerea este nejustificata, procurorul o respinge prin ordonanta motivata, comunicand aceasta de indata organului care a formulat-o.
(4) Daca se apreciaza ca propunerea este intemeiata si sunt intrunite conditiile prevazute de lege, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau inlocuitorul de drept al acestuia solicita in scris presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie autorizarea activitatilor propuse.
(5) Solicitarea trebuie sa cuprinda datele mentionate la alin. (1).
(6) Solicitarea este examinata, de urgenta, in camera de consiliu de unul din judecatorii anume desemnati de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(7) In cazul in care judecatorul, examinand solicitarea, apreciaza ca nu sunt suficiente informatii, solicita suplimentarea de indata, in scris, a argumentelor prezentate.
Art. 16 In cazul solicitarii prelungirii autorizarii, cererea se intocmeste potrivit art. 15, care se aplica in mod corespunzator, la care se adauga solicitarea de prelungire a autorizarii, cu prezentarea motivelor ce justifica prelungirea.
Art. 17 (1) In cazul in care judecatorul constata ca solicitarea este justificata si activitatile se impun in conditiile art. 14 alin. (1), dispune autorizarea, prin incheiere motivata, care trebuie sa cuprinda:
a) denumirea instantei, data, ora si locul emiterii;
b) date si informatii din care sa rezulte existenta unei amenintari la adresa securitatii nationale, prin prezentarea faptelor si circumstantelor care justifica masura;
c) activitatile specifice autorizate, dintre cele prevazute la art. 14 alin. (2);
d) identitatea persoanei care este afectata de activitatile specifice, prin restrangerea drepturilor si libertatilor fundamentale, daca aceasta este cunoscuta;
e) organele care efectueaza activitatile autorizate;
f) persoanele fizice sau juridice care au obligatia de a acorda sprijin la executarea activitatilor autorizate;
g) precizarea locului sau a localitatilor in care se vor desfasura activitatile autorizate, daca acestea sunt cunoscute;
h) durata de valabilitate a autorizatiei.
(2) Judecatorul emite, totodata, un mandat cuprinzand elementele prevazute la alin. (1) lit. a) si c)-h).
(3) In situatiile in care este necesar sa se autorizeze noi activitati decat cele initiale, desfasurarea acestora in alte locuri sau localitati, daca sunt cunoscute, ori atunci cand au intervenit schimbari ale numerelor de apel, mandatul initial se completeaza in mod corespunzator, cu aplicarea procedurii prevazute de art. 15.
(4) Durata de valabilitate a autorizarii activitatilor este cea necesara pentru desfasurarea acestora, dar nu mai mult de 6 luni. Autorizarea poate fi prelungita in aceleasi conditii, pentru motive temeinic justificate, fiecare prelungire neputand depasi 3 luni. Durata maxima a autorizarilor cu privire la aceleasi date si informatii din care sa rezulte existenta unei amenintari la adresa securitatii nationale este de doi ani. Activitatile specifice inceteaza inainte de expirarea duratei pentru care au fost autorizate, indata ce au incetat motivele care le-au justificat.
Art. 18 (1) In cazul in care judecatorul constata ca cerera nu este justificata, o respinge prin incheiere motivata. Incheierea este definitiva.
(2) O noua autorizatie cu privire la aceeasi persoana poate fi solicitata si emisa numai daca cererea se bazeaza pe noi date si informatii si cu respectarea prevederilor art. 15-17.
Art. 19 (1) Atunci cand intarzierea obtinerii autorizarii ar prejudicia grav finalitatea activitatilor specifice necesare, acestea se pot efectua cu autorizarea procurorului, pe o durata de maximum 48 de ore, urmand ca autorizarea judecatorului sa fie solicitata de indata ce exista posibilitatea, dar nu mai tarziu de expirarea acestui termen. Judecatorul se pronunta asupra cererii de indata.
(2) In cazul in care judecatorul apreciaza ca se impune continuarea activitatilor prevazute la alin. (1), dispozitiile art. 15-17se aplica in mod corespunzator.
(3) Daca judecatorul apreciaza ca nu se mai impune continuarea activitatilor prevazute la alin. (1), confirma efectuarea acestora si pastrarea materialelor obtinute sau, dupa caz, dispune incetarea de indata a acestora si distrugerea materialelor obtinute, in termen de maximum 7 zile. O copie a procesului-verbal privind distrugerea se transmite judecatorului.
Art. 20 (1) Persoanele care solicita autorizarea, autorizeaza, pun in executare sau sprijina punerea in executare a autorizarii beneficiaza de protectia legii si sunt obligate sa pastreze secretul asupra datelor si informatiilor de care iau cunostinta cu acest prilej si sa respecte prevederile legale privind protectia informatiilor clasificate.
(2) Organele care pun in executare activitatile autorizate sunt obligate sa le intrerupa de indata atunci cand temeiurile care le-au justificat au incetat si sa il informeze despre aceasta pe procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie informeaza Inalta Curte de Casatie si Justitie despre intreruperea activitatilor autorizate atunci cand temeiurile care le-au justificat au incetat.
(3) Aceleasi organe au obligatia sa il informeze in scris pe procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie despre rezultatul activitatilor autorizate prin mandat si despre masurile luate, conform legii.
(4) Procedura de autorizare a activitatilor specifice, precum si desfasurarea activitatilor autorizate se fac cu respectarea prevederilor legale privind protectia informatiilor clasificate.
Art. 21 (1) Datele si informatiile de interes pentru securitatea nationala, rezultate din activitatile autorizate, daca indica pregatirea sau savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, sunt retinute in scris si transmise organelor de urmarire penala, potrivit art. 61 din Codul de procedura penala, insotite de mandatul emis pentru acestea, la care se adauga propunerea de declasificare, dupa caz, totala sau in extras, potrivit legii, a mandatului. Convorbirile si/sau comunicarile interceptate, redate in scris, si/sau imaginile inregistrate se transmit organelor de urmarire penala in integralitate, insotite de continutul digital original al acestora.
(2) In cazul in care datele si informatiile rezultate din activitatile autorizate nu sunt suficiente pentru sesizarea organelor de urmarire penala si nici nu justifica desfasurarea in continuare de activitati de informatii cu privire la acea persoana, din dispozitia conducatorului organului de stat cu atributii in domeniul securitatii nationale se dispune notificarea persoanei ale carei drepturi sau libertati au fost afectate prin activitatile autorizate, cu privire la activitatile desfasurate fata de aceasta si perioadele in care s-au desfasurat
(3) Notificarea prevazuta la alin. (2) nu se va face daca:
a) ar putea conduce la periclitarea indeplinirii atributiilor de serviciu ale organelor de stat cu atributii in domeniul securitatii nationale, prin dezvaluirea unor surse ale acestora, inclusiv ale serviciilor de securitate si informatii ale altor state;
b) ar putea afecta apararea securitatii nationale;
c) ar putea aduce atingere drepturilor si libertatilor unor terte persoane;
d) ar putea duce la deconspirarea metodelor si mijloacelor, inclusiv a tehnicilor speciale de investigare concrete, utilizate in cazul respectiv de organele de stat cu atributii in domeniul securitatii natioanle.
Art. 22 Orice persoana care se considera vatamata in drepturile sau libertatile sale fundamentale ca urmare a activitatilor specifice culegerii de informatii efectuate de organele de informatii sau de cele cu atributii in domeniul securitatii nationale se poate adresa, potrivit legii, comisiilor parlamentare sau organelor judiciare, astfel:
a) comisiilor insarcinate sa exercite control parlamentar, potrivit legilor de organizare si functionare a organelor de informatii sau a celor cu atributii in domeniul securitatii nationale;
b) instantei de judecata, in conditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) instantelor judecatoresti, pentru repararea daunelor materiale si morale suferite, potrivit legii civile;
d) organelor judiciare, prin formularea de plangeri si cai de atac potrivit Codului de procedura penala;
e) altor comisii sau organe judiciare, potrivit procedurilor reglementate de legi speciale.
Art. 23 (1) Mijloacele de obtinere a informatiilor necesare securitatii nationale nu trebuie sa lezeze, in niciun fel, drepturile sau libertatile fundamentale ale cetatenilor, viata particulara, onoarea sau reputatia lor ori sa ii supuna la ingradiri ilegale.
(2) Orice persoana este protejata prin lege impotriva unor astfel de imixtiuni sau atingeri. Cei vinovati de initierea, transmiterea ori executarea unor asemenea masuri fara temei legal, precum si de aplicarea abuziva a masurilor de prevenire, descoperire sau contracarare a amenintarilor la adresa securitatii nationale raspund civil, administrativ sau penal, dupa caz.
(3) Cetateanul care se considera lezat in drepturile sau libertatile sale prin folosirea mijloacelor prevazute la alin. (1) poate sesiza oricare din comisiile permanente pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala ale celor doua camere ale Parlamentului.
Capitolul III - Obligatiile si raspunderile organelor de stat, organizatiilor publice sau private
Art. 24 In scopul realizarii securitatii nationale, ministerele, toate celelalte organe ale statului, organizatiile din sectoarele public sau privat au, potrivit legii, urmatoarele indatoriri:
a) sa acorde sprijinul necesar la cererea organelor cu atributii in domeniul securitatii nationale in indeplinirea atributiilor ce le revin si sa permita accesul acestora la datele detinute, care pot furniza informatii privitoare la securitatea nationala;
b) sa ia masurile necesare pentru aplicarea legii privind securitatea nationala in domeniile in care isi desfasoara activitatea sau in problemele de care se ocupa;
c) sa solicite sprijinul organelor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru realizarea masurilor necesare infaptuirii securitatii nationale in domeniul lor de activitate.
Art. 25 (1) Organele si organizatiile detinatoare de secrete de stat, in conformitate cu prevederile legii speciale, sau a caror activitate poate fi vizata prin actiunile considerate, potrivit art. 3, ca amenintari la adresa securitatii nationale, vor intocmi programe proprii de prevenire a scurgerii de informatii cu caracter secret, care sunt supuse avizarii de specialitate Serviciului Roman de Informatii
(2) Raspunderea pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in art. 24 si in alin. (1) al prezentului articol revine, potrivit legii, conducatorului organului sau organizatiei respective.
(3) Sunt exceptate de la avizarea de specialitate prevazuta in alin. (1) programele proprii de prevenire a scurgerii de informatii cu caracter secret ale Parlamentului Romaniei, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si Administratiei Nationale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justitiei.
Capitolul IV - Sanctiuni
Art. 26 (1) Desfasurarea, fara autorizare, a activitatilor specifice culegerii de informatii supuse autorizarii in conditiile prezentei legi sau cu depasirea autorizarii acordate se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta functionarului care divulga, refuza sau impiedica, in orice mod, ducerea la indeplinire a mandatului eliberat in conditiile prezentei legi.
(3) Tentativa se pedepseste.
Art. 27 (1) Informatiile privind viata particulara, onoarea sau reputatia persoanelor, cunoscute incidental in cadrul obtinerii datelor necesare securitatii nationale, nu pot fi facute publice.
(2) Divulgarea sau folosirea, fara drept, de catre angajatii serviciilor de informatii a datelor prevazute la alin. (1) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
(3) Tentativa se pedepseste.
Capitolul V - Dispozitii finale
Art. 28 Documentele organelor de informatii si ale celor cu atributii in domeniul securitatii nationale se pastreaza in arhivele acestora si nu pot fi consultate decat in conditiile legii.
Art. 29 (1) Personalul Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Protectie si Paza se compune din cadre militare permanente si salariati civili.
(2) Cadrele militare ale organelor prevazute in alin. (1) au drepturile si obligatiile prevazute pentru militarii armatei romane
(3) Salariatilor civili le sunt aplicabile dispozitiile Codului muncii si celelalte norme legale referitoare la drepturile si obligatiile acestora.
Art. 30 Personalul prevazut in art. 29 alin. (1), care indeplineste atributii operative, desfasoara activitati ce implica exercitiul autoritatii de stat si are toate drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta.
Art. 31 (1) Salariatii organelor de informatii si ai celor cu atributii in domeniul securitatii nationale nu pot face parte din partide sau alte organizatii cu caracter politic ori secret si nu pot fi folositi in scopuri politice.
(2) Nu pot activa in serviciile de informatii persoanele care au fost gasite vinovate pentru actiuni indreptate impotriva drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.
Art. 32 Salariatii organelor de informatii si ai celor cu atributii in domeniul securitatii nationale au obligatia pastrarii secretului de stat si profesional, inclusiv dupa parasirea, in orice mod, a serviciului.
Art. 33 Persoanele prevazute la art. 32, chemate ca martori in fata organelor judiciare, pot face depozitii cu privire la faptele si imprejurarile ce privesc securitatea nationala, de care au luat cunostinta in indeplinirea atributiilor de serviciu si in legatura cu acestea, numai cu incuviintarea scrisa a sefului organului din care fac parte.
Art. 34 Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitie contrara se abroga.
 
ISG Detectivi - Bucuresti, Calea 13 Septembrie, nr. 90
e-mail             - suport@isgdetectivi.ro
tel                   - +40735-485.001